/templates/equistotemplate/images/logo.png

Juridische zaken

Equisto beschikt over de volgende juridisch documenten, te downloaden als PDF-bestand:

Algemene Voorwaarden
Zodra u een product of dienst afneemt dient u akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

Privacybeleid
Equisto gaat uiterst voorzichtig om met privacygevoelige aspecten. Zo krijgt de werknemer inzage in het plan van aanpak, alvorens deze aan de werkgever wordt uitgereikt. Gesprekken die de Equisto expert met de leidinggevende voert, hebben geen betrekking op de inhoud van de coaching gesprekken. Er wordt slechts in grote lijnen geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van het uitgezette traject, én, altijd met toestemming van de klant. Deze en andere privacygevoelige aspecten zijn vastgelegd in een privacy reglement. 

Gedragscode
Het doel van de gedragscode is professionaliteit van onze experts onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het functioneren van coaches. In geval van overtreding kan een opdrachtgever contact opnemen met de Equisto, waarna de klachtencommissie een klachtenprocedure in zal stellen. Zie hiervoor ons klachtenreglement.

Klachtenreglement
Equisto beschouwt een klacht als een signaal waarmee zij kan streven naar een goede of betere continuering van haar dienstverlening. Het klachtenreglement heeft tot doel om duidelijkheid te geven over de wijze waarop uw klacht wordt ontvangen en afgehandeld.

Disclaimer
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of actueel is. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze website ontleend worden, noch vloeien er verplichtingen voor Equisto uit voort. Equisto aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien.